تحقیق بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان

پایان نامه آگاهی از راهبردهای خودتنظیمی,پایان نامه انگیزش پیشرفت,پروژه یادگیری خودتنظیمی,تحقیق بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان,مقاله باورهای هوشی,مقاله یادگیری خودتنظیمی,یادگیری خود تن
دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان از سایت

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان  در 93 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.قسمتهایی کوتاه از متن:مقدمهامروزه تقریبا همه کسانی که طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می کنند عدم آگاهی به روش های تعلیم و تربیت موجب زیان های زیادی خواهد شد. ما در مدارس و دانشگاه اندیشه ها را آموزش می دهیم اما چگونگی اندیشیدن و چگونه یادگرفتن را آموزش نمی دهیم. یادگیرندگان از معلومات اشباع می شوند اما انگیزه آموختن از آنها گرفته می شود. نمره های خوب می گیرند، اما احساس ارزش و خودباوری ندارند. مدارس ما کودکانی با انگیزه درونی، کنجکاو و خود انگیخته از خانواده ها به امانت می گیرند اما افرادی بی انگیزه که احساس ارزشمندی و خودباوری نمی کنند، از مدارس و دانشگاه فارغ التحصیل می شوند.انگيزه مهم ترين پيش نياز و قلب يادگيري است و يادگيري هدف آموزش است (بیابانگرد،1384). انگيزة پيشرفت يكي از مهم ترين انگيزه هاي هر فردي است كه براي نخستين بار موراي آن را مطرح كرد. به طوركلي، انگيزة پيشرفت را مي توان ميل فردي به برتريداشتن، موفقيت و وظايف دشوار و انجام آ نها بهتر از ديگران تعريف كرد (چن ، 2007). انگيزة پيشرفت داراي ابعاد دروني و بيروني است كه رفتار فرد را هدايت مي كند و تحت تأثير قرار مي دهد (دسی و رایان ،2000)انگيزة دروني را انگيز هاي تعريف كرده اند كه از خود فرد سرچشمه مي گيرد و نتيجة آن لذت بردن از فرايند افزايش شايستگي فرد در ارتباط با وظايف دانشگاهي و تحصيلي است. دانشجوياني كه به طور دروني برانگيخته مي شوند فعاليت هايي مانند يادگيري، انجام وظايف و موفقيت را براي احساس خشنودي دروني خود انجام مي دهند. از سوي ديگر، انگيزة بيروني انگيز ه اي است كه به منظور دريافت يا اجتناب از دريافت چيزي هدايت مي شود. دانشجويان با انگيزة دروني براي رضايت فردي تلاش مي كنند، در حالي كه دانشجويان با انگيزة بيروني براي كسب نمرة مطلوب يا دريافت پاداشهايي مانند جايزه در تلاشند (پورآتشی و همکاران، 1393).یکی از عواملی که می تواند بر انگیزه دانش آموزان تاثیر داشته باشد یادگیری است. در نظریه شناختی اجتماعی، نوع یادگیری که اصطلاحاً یادگیری خود تنظیمی  نامیده می شود، یادگیری را هم از بعد آموزشی و هم از بعد پرورشی مدنظر قرار داده است. شانک (2005) خودتنظیمی را چنین تعریف می کند : فرد خود تنظیم، تفکرات، احساسات و اعمالش را فعالانه و بطور نظام مندی برای رسیدن به اهدافش جهت می دهد. از این تعریف روشن می شود که فرد به سمت اهداف خود، جهت گیری می کند، تفکرات، احساسات و اعمال خود را به منظور کسب این اهداف شکل می دهد و بطور نظام مند به سمت این اهداف حرکت می کند (سلیمان نژاد، 1386).زیمرمن(2000) راهبردهای یادگیری خود تنظیمی را نوعی یادگیری تعریف کرد، که در آن دانش آموزان به جای آن که برای کسب مهارت و دانش بر معلمان، والدین یا دیگر عوامل آموزشی تکیه کنند، شخصا کوشش های خود را شروع و هدایت می کنند(مونتالو، 2004).خود تنظیمی سه ویژگی اساسی دارد شامل:1. آگاهی از تفکر؛ شامل اندیشیدن و تحلیل موثر فرد از عادت های خود است.2. کاربرد راهبردها؛ شامل خزانه روبه رشد راهبردهای فرد برای یادگیری، مطالعه، کنترل هیجانات و پیگیری اهداف این راهبردها است.3.انگیزش مداوم؛ اشاره به انتخاب و تلاش مداوم در فرایند یادگیری دارد (خانی، باقری و دانشیار، 1392). از جمله عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي ميتوان از عوامل انگيزشي و شناختي نام برد. الگوي دوئك (2000) كه مبتني بر رويكردي شناختي  اجتماعي است به بررسي رابطة اين عوامل با پيشرفت تحصيلي مي پردازد. در اين الگو، باورهاي هوشي و اهداف پيشرفت مورد توجه اند. باورهاي هوشي شامل بر باور هوشي افزايشي  و باور هوشي ذاتي  اند. باور هوشي افزايشي به اين مطلب اشاره دارد كه هوش كيفيتي انعطاف پذير و قابل افزايش است. در مقابل، باور ذاتي، هوش را كيفيتي ثابت و غيرقابل افزايش مي داند. دانش آموزاني كه داراي باور هوشي افزايشي هستند بر بهبود شايستگي هايشان و اكتساب دانش جديد تأكيد دارند و براي غلبه بر ناكامي ها و شكست هاي گذشته تلاش مي كنند. ولي دانش آموزان داراي باور هوشي ذاتي، بر دستيابي به عملكرد خوب تمركز مي كنند و براي غلبه بر مشكلات حداقل تلاش را به خرج مي دهند. به عقيده دوئك (2000)، باورهاي هوشي عوامل جانبي رفتار هستند و مستقيماً بر عملكرد تأثير نمي گذارند.با توجه به مطالب بیان شده، نیاز به مطالعه رابطه میان راهبرد یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با پیشرفت تحصیلی احساس می شود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش «بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش  پیشرفت دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه در سال 94-93» می باشد.بیان مسأله پژوهشدر گذشته بسیاری از پژوهشگران رابطه بین فرآیندهای شناختی و انگیزشی با کنش وری تحصیلی را به طور مجزا بررسی کرده اند، ولی امروزه اکثر روانشناسان به هر دو مؤلفه شناخت و انگیزش و نقش آنها در یادگیری توجه دارند و بر اساس نظریه های جدید مانند یادگیری خودتنظیمی ، مؤلفه ای شناخت، انگیزش و کنش وری تحصیلی به صورت یک مجموعه در هم تنیده و مربوط به هم در نظر گرفته می شوند (کجباف و همکاران، 1382). از ويژگي هاي مهم انسان برخورداري از توانايي يادگيري است. با در نظر گرفتن نظريه هاي شناختي و فراشناختي، امروزه در امر يادگيري، فردي موفق است كه شيوه آموختن را فراگرفته باشد. در جامعه پيشرفته كنوني اين ادعا كه وظيفه نظام آموزش، انتقال معلومات از نسل گذشته به آينده است، ديگر معنايي ندارد. بلكه اساس نظام آموزش در قرن بيست و يكم، فراهم ساختن زمينه تجربي فعاليت هاي آموزشي و چگونه فكركردن و چگونه يادگرفتن است. يكي از عوامل مربوط به تفاوتهاي فردي، تفاوتهاي افراد در راهبردهای يادگيري آنهاست (ساقی و همکاران، 1390).در دنیای امروز، به دلیل پیشرفت سریع علم و تکنولوژی، پیچیدگی های دستیابی به اطلاعات، رویکردهای نوینی را در زمینه مدیریت اطلاعات ایجاب کرده است. در همین راستا طرح نیازهای جدید در ارتباط با مهارتهای یادگیرندگان برای یادگیری موثرتر، حجم زیادی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. بنابراین مفهوم خودتنظیمی در 30 سال گذشته به منظور برآوردن این نیازها مطرح شده است (داینس  و همکاران، 2008) نظریه شناختی_ اجتماعی بندورا  (1986؛ به نقل از موزولیدز و فیلیپو ، 2005) برای رشد مدل یادگیری خودتنظیمی چهارچوب مناسبی فراهم کرد که براساس آن در هر فرد عوامل بافتی و رفتاری فرصت لازم را برای کنترل یادگیری دانش آموز ایجاد می کنند. محققان و متخصصان در تلاش اند که از چگونگی مهارت یابی دانش آموزان در فرایند یادگیری مطلع شوند (میلر و بریکمن ، 2004). یکی از زمینه های به کار گیری راهبردهای خودتنظیمی و انگیزش ، در موقعیت تحصیلی است (پنتریچ و شانک ، 2002). زیمرمن (2000؛ به نقل از بمبوتی  و همکاران، 2008) یادگیری خودتنظیمی را باورهای یادگیرندگان درباره توانایی خود برای درگیرشدن در اعمال، افکار، احساسات و پیگیری اهداف تحصیلی ارزشمند، تعرف مي کند. پنتریچ (2004) خودتنظیمی را یک فرایند فعال و سازمان یافته می داند که یادگیرندگان از طریق آن اهداف یادگیری خود را تنظیم کرده و تلاش می کنند بر شناخت و انگیزش و رفتار خود نظارت کنند. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارت هاي خودآموزی ، سوال پرسیدن از خود ، خودبازبینی ، و تقویت خود  است که به یادگیرندگان کمک می کند تا با استفاده از فرایندهای شناختی، یادگیری آنها تسهیل شود (مونتاگو ، 2008). براساس ی مدل یادگیری خودتنظیمی که توسط پنتریچ و دی گروت  (1990) مطرح شده است، خودتنظیمی شامل راهبردهاي فراشناخت ، شناختی  و مدیریت منابع  است (پنتریچ و شانک، 2002).مطالعه اي در هنگ كنگ  نشان داد تفاوت آشكاري بين دانشجويان قوي و ضعيف از لحاظ استفاده از شيوه هاي استراتژيك خواندن وجود دارد و نتيجه گيري شده كه با انجام مداخلات آموزشي مي توان راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان را تغيير داده و بهبود بخشيد (ایپ ، 2007). همچنين بر اساس مطالعه اي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مهارت هاي فكري و راهبردهاي ذهني كه دانشجويان در مطالعه و يادگيري از آن استفاده مي كنند قابل آموزش و يادگيري هستند (حقانی و خدیوزاده، 1388).باورهاي هوشي  متغير ديگري است كه با عملكرد فراگيران مرتبط است. باورهاي هوشي نظام هايي معنايي هستند كه به رفتارهاي فرد جهت مي دهند و پيش بيني رفتار او را براي ديگران ممكن مي سازند (دوئک ، 2000)؛ به عبارت ديگر، باورهاي هوشي زيربناي قضاوت فرد دربارة خود است (دوئک، 2000). باورهای هوشی به عنوان یک مقوله انگیزشی که زیر ساخت انگیزه های فرد برای رسیدن به موفقیت در سطحی بالاتر است، دارای اهمیت اساسی است (دای  و همکاران، 1998). باورهای هوشی افراد را به عنوان سبک های عالی آنان در نظر گرفته اند. از نظر آنها باورهای هوشی به عنوان واسطه ای درونی است که ساختارهای برجسته ی ذهنی را برای شناخت، عاطفه و رفتار فراهم می آورد. از این رو  می توان باورهای هوشی را درون بُعد ثبات اسنادها قرار داد. زیرا آنها عمدتاً به تغییرپذیری توانایی هوشی و نیز موثر بودن یا نبودن  تلاش و تمرین توانایی هوشی اشاره دارند (دوئک و لگت ، 1998). با ارائه مدلی مبتنی بر پژوهش، دو نوع باور هوشی جوهری یا ذاتی، و باور عرضی یا افزایشی مطرح کرده اند. افرادی که باور هوشی جوهری دارند معتقدند که صفات شخصی آنها از قبیل هوش، ثابت و تغییرناپذیر است. این افراد معتقدند که توانایی آنها ذاتی، فطری و خدادادی است. در مقابل افرادی که باورهای هوشی افزایشی دارند، عقیده دارند که هوش یک جوهر ثابت و غیرقابل تغییر نیست، بلکه از طریق تلاش و تجربه می توان آن را افزایش داد. این افراد معتقدند که توانایی های شخصی آنها انعطاف پذیر و افزاینده است (دوئک و لگت، 1998؛ هیمن  و دوئک، 1993).باورهاي هوشي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان (ارونسون، فريد و گود ، 2002 ) و دانش آموزان (استيپك و گرالينسكي ، 1996؛ بلك ول، ترزسنوسكي  و دوئك، 2007 ؛ و كري،  اليوت، دافنسكا و مولر ، 2006) ارتباط دارد. بلك ول و همكارانش (2007) در بررسي ارتباط، باورهاي هوشي و نمرات رياضي دانش آموزان در طول دوره ي دبيرستان دريافتند دانش آموزان داراي باور هوشي افزايشي نمراتشان در هر نيمسال افزايش پيدا كرد. ولي دانش آموزان داراي باورهاي هوشي ذاتي در دو سال متوالي كاهش در عملكرد را به نمايش گذاشتند.تاکنون پژوهش هایی رابطه باورهای هوشی را با پیشرفت در عملکرد تحصیلی (شریعت پناه و مشهدی، 1393) و جهت گیری در اهداف پیشرفت (بدری گرگوری و خانی، 1393)بررسی نموده اند اما پژوهشی که به طور مستقیم روابط این باورها را با انگیزش پیشرفت بررسی کند یافت نشد.باتوجه به این خلاء پژوهشی و از آنجا که تا کنون پژوهشی به بررسی  رابطه این دو مولفه یعنی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی  در کنار هم با انگیزش پیشرفت نپرداخته است،اين مطالعه با هدف تعيين رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری و باورهای هوشی با  انگیزش پیشرفت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تنظيم گرديده است.فهرست مطالب بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان  به شرح زیر می باشد:فصل یک – کلیات1- 1- مقدمه1- 2- بیان مسأله پژوهش1- 3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش1- 5- اهداف پژوهش1- 5- 1- هدف اصلی1- 5- 2- اهداف فرعی 1- 6- سؤالات پژوهش1- 7- فرضيه‏هاي پژوهش1- 8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی1-8- 1- تعاریف مفهومی1-    8- 1- 1- یادگیری خودتنظیمی1- 8- 1- 2- باورهای هوشی1-8-8-3- انگیزش پیشرفت1- 8- 2- تعاریف عملیاتی1- 8- 2- 1- یادگیری خودتنظیمی1- 8- 2- 2- باور های هوشی1- 8- 2- 3- پیشرفت تحصیلی1-9-مدل مفهومی پژوهش فصل دوم- چارچوب نظری و پیشینه پژوهش2- 1- مقدمه2- 2- مبانی نظری پژوهش2- 2- 1- نظریه های یادگیری2- 2- 1- 1- نظریه‌های رفتاری2- 2- 1- 1- 1- نظریه شرطی‌سازی کلاسیک 2- 2- 1- 1- 2- نظریه کوشش و خطا 2- 2- 1- 1- 3-  نظریه شرطی‌سازی کنش‌گر2- 2- 1- 2- نظریه‌های شناختی2- 2- 1- 2- 1- نظریه یادگیری گشتالت 2- 2- 1- 2- 2- نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی2- 2- 1- 2- 3- نظریه اجتماعی – شناختی2-    2- 1- 2- 4- اصل یادگیری خودتنظیمی2- 2- 1- 2- 5- راهبردهاي يادگيري خودتنظيم2- 2- 1- 2- 5- 1- راهبردهاي شناختي 2- 2- 1- 2- 5- 2- راهبردهاي فراشناختي 2- 2- 1- 2- 6- رابطه ي يادگيري خودتنظيم و پيشرفت يادگيري2- 2- 2- باورهای هوشی2- 2- 2- 1- تعریف باور در رویکرد شناختی- اجتماعی2- 2- 2- 1- 1- نظریه ذاتی2- 2- 2- 1- 2- نظریه افزایشی2- 2- 2- 1- 3- پیامدها2- 2- 2- 2- قدرت پیش بینی باورهای خودکارآمدی2- 2- 2- 3- گرایش های فکری 2- 2- 2- 4- تعاریف گرایش های فکری2- 2- 2- 5- تعاریف دیگر وابسته های گرایش های فکری2- 2- 2- 6- نیاز به شناخت2- 2- 2- 7- نیاز به خاتمه2- 2- 3- انگیزه پیشرفت2- 2- 3- 2- منشأ انگیزه پیشرفت2- 2- 3- 4- تأثیرات اجتماعی شدن2- 2- 3- 5- تأثیرات شناختی2- 2- 3- 6- تأثیرات رشدی2- 2- 3- 7- الگوی اتکینسون2- 2- 3- 8- نظریه مک کللند3-    2- 3- 9- انگیزه پیشرفت و ویژگی‌های افراد با انگیزه پیشرفت بالا2- 2- 3- 10- آموزش انگیزه پیشرفت2- 3- پیشینه پژوهش2- 3- 1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور2- 3- 2- پژوهش های انجام شده در خارج کشورفصل سوم -روش انجام پژوهش 3- 1- مقدمه3- 2- روش شناسی پژوهش3- 3- متغیرهای مورد بررسی3- 4- ابزارهای پژوهش3- 4- 1- پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ)3- 4- 3- پرسشنامه باورهای هوشی3- 4- 4- انگیزش پیشرفت 3- 5- جامعۀ مورد مطالعه3- 6- نمونۀ مورد مطالعه                                   3- 7- روش نمونه گیری3- 8- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏هافصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده4- 1- مقدمه4- 2- آمار توصيفي 4- 3- آزمون فرضیه‌هافصل پنجم – بحث و نتیجه گیری5- 1- مقدمه5- 2- بررسی سوالات و فرضیه ها5- 3- محدودیت ها5-4- پیشنهادات پژوهشی5- 5- پیشنهاد کاربردیمنابع فارسیمنابع لاتینضمائمتوضیحات: پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است. شما پس از خرید (تحقیق بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود کنید. نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید.

برچسب ها:
تحقیق بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان پایان نامه آگاهی از راهبردهای خودتنظیمی پروژه یادگیری خودتنظیمی مقاله باورهای هوشی پایان نامه انگیزش پیشرفت مقاله یادگیری خودتنظیمی یادگیری خود تن

مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته علوم تربیتی و روانشناسی

در قالب Word و قابل ویرایش

 • پیشینه و مبانی نظری بی سوادی و سواد آموزی

  پیشینه و مبانی نظری بی سوادی و سواد آموزی دانلود پیشینه و مبانی نظری بی سوادی و سواد آموزی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بی سوادی وسواد آموزی فهرست…

 • بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک

  بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک برچسب ها: هوش بازاریابی عوامل سازمانی بانک ملی ایرانپروژه بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانکپایان نامه بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش…

 • پاورپوینت ارائهء يک الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي مبني برجمعيت در بهينه سازي ترکيبي

  پاورپوینت ارائهء يک الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي مبني برجمعيت در بهينه سازي ترکيبي برچسب ها: در قالب ppt و در 16 اسلاید قابل ویرایش رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ارائهء يک الگوريتم جستجوي مبتني بر روشهاي مبني برجمعيت در…

 • پاورپوینت جایگاه SDI های بخشی در SDI جمهوری اسلامی ایران

  پاورپوینت جایگاه SDI های بخشی در SDI جمهوری اسلامی ایران دانلود پاورپوینت جایگاه SDI های بخشی در SDI جمهوری اسلامی ایران دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی جایگاه SDI های بخشی…

 • پیشینه و مبانی نظری هیجان وهوش هیجانی ورضایت زناشویی

  پیشینه و مبانی نظری هیجان وهوش هیجانی ورضایت زناشویی دانلود پیشینه و مبانی نظری هیجان وهوش هیجانی ورضایت زناشویی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیجان وهوش هیجانی ورضایت زناشویی…

 • پاورپوینت ضرورت كار تیمي

  پاورپوینت ضرورت كار تیمي برچسب ها: روانشناسی کار گروهیتقویت کار تیمیبازیهای کار تیمیتاثیر کار گروهی بر یادگیریمدل های کار تیمیمشکلات کار گروهی در ایرانتمرین کار تیمیجملات کار تیمی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ضرورت كار تیمي دسته بندي : علوم…

 • تحقیق در مورد تفسیر سوره علق

  تحقیق در مورد تفسیر سوره علق دانلود تحقیق در مورد تفسیر سوره علق دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل حضرت محمد (ص) به کوه حرا رفته بود، جبرئیل گفت: اى محمّد! بخوان! حضرت محمد (ص) فرمود:…

 • پیشینه و مبانی نظری هوش عاطفی ومهارتهای ارتباطی

  پیشینه و مبانی نظری هوش عاطفی ومهارتهای ارتباطی دانلود پیشینه و مبانی نظری هوش عاطفی ومهارتهای ارتباطی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق هوش عاطفی ومهارتهای ارتباطی فصل دوم :…

 • پاورپوینت استراتژی مداخله در محدوده‌ی بافت فرسوده‌ی همت‌آباد اصفهان

  پاورپوینت استراتژی مداخله در محدوده‌ی بافت فرسوده‌ی همت‌آباد اصفهان دانلود پاورپوینت استراتژی مداخله در محدوده‌ی بافت فرسوده‌ی همت‌آباد اصفهان دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت استراتژی مداخله در محدوده‌ی بافت فرسوده‌ی همت‌آباد اصفهان، در…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار شرکتها

  انواع بحر,سيستم حسابداري در ايران,صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي,كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري,مبانی نظری و سوابق پژوهشی نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار شرکتها,نسبت هاي مالي,نسبت هاي نقدينگي,هدف حسابداري و گزارشگري مالي…

 • بروکراسی سنتی

  بروکراسی سنتی دانلود فایل اصلی بروکراسی سنتی از سایت دانلود فایل تحقیق بروکراسی سنتی در حجم 14صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:نقاط ضعف بروکراسی سنتی1.        تخصص گرایی :تعارض بین واحدهای فرعی سازمان…

 • پاورپوینت جامع و کامل راه های جذب دانشجویان به نمـاز

  پاورپوینت جامع و کامل راه های جذب دانشجویان به نمـاز برچسب ها: پاورپوینت جامع و کامل راه های جذب دانشجویان به نمـازترسيم جذابيت‌هاي نماز رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جامع و کامل راه های جذب دانشجویان به نمـاز دسته بندي…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثير تكانه هاي نفتي بر اندازه دولت (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثير تكانه هاي نفتي بر اندازه دولت (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثير تكانه هاي نفتي بر اندازه دولت (فصل دوم) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم جامع جهت طراحی بهینه مزارع بادی در شبکه توزیع به منظور بهبود قابلیت

  الگوریتم رقابت استعماری (ICA),انرژی تأمین نشده مورد انتظار,بررسی ارائه یک الگوریتم جامع جهت طراحی بهینه مزارع بادی در شبکه توزیع به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات,پخش بار بهینه OPF,تلفات انرژی سالیانه,کاهش سناریو دانلود فایل اصلی دانلود مقاله ارائه…

 • پاورپوینت آشنایی با حکومت سلجوقیان

  پاورپوینت آشنایی با حکومت سلجوقیان دانلود پاورپوینت آشنایی با حکومت سلجوقیان دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درباره حکومت سلجوقیان ،در حجم 15 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: سلجوقیان در اصل…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری

  دانلود پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری برچسب ها: خلاقیت و نوآوری چیستخلاقیت و نوآوریpdfتعریف خلاقیت و نوآوریتحقیق در مورد خلاقیت و نوآوریتفاوت خلاقیت و نوآوریخلاقیت و نوآوری در سازماننوآوری و خلاقیت در کارآفرینیخلاقیت و نوآوری در مدیریت رفتن به…

 • آلودگي هوا

  آلودگي,آلودگي هوا,تحقیق آلودگي هوا,مهندسی شیمی,هوا دانلود فایل اصلی آلودگي هوا از سایت دانلود فایل   تحقیق آلودگي هوا در حجم 127 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش هوا لازمة حيات است و نياز به آن بيش از آب و…

 • رویکردهای درمانی موج سوم در درمان بیمارن مبتلا به اختلال ملال جنسیتی

  رویکردهای درمانی موج سوم در درمان بیمارن مبتلا به اختلال ملال جنسیتی دانلود رویکردهای درمانی موج سوم در درمان بیمارن مبتلا به اختلال ملال جنسیتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل در این فایل…

 • دانلود مقاله سنجش کیفیت محیط در بافت فرسوده شهری مورد مطالعه: محله عودلاجان)

  بافت,دانلود,سنجش,شهری,عودلاجان),فرسوده,کیفیت,محله,محیط,مطالعه,مقاله,مورد دانلود فایل اصلی دانلود مقاله سنجش کیفیت محیط در بافت فرسوده شهری مورد مطالعه: محله عودلاجان) از سایت دانلود فایل چکیده شهر به عنوان عالی ترین نمود تمدن بشری، نقش اساسی در ایجاد محیط شهری مطلوب برای تمام شهروندان…

 • پیشینه و مبانی نظری نگرش‌های ناکارآمد

  پیشینه و مبانی نظری نگرش‌های ناکارآمد دانلود پیشینه و مبانی نظری نگرش‌های ناکارآمد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 3 - مفهوم شناسی نظری نگرش‌های ناکارآمد 2 - 3 - 1 -…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی اکتشاف سنگ های تزئینی و زینتی

  دانلود پروژه کارآفرینی سنگ های تزئینی,سنگ های تزئینی,طرح توجیهی و کارآفرینی اکتشاف سنگ های تزئینی زینتی,طرح کارافرینی سنگ های زینتی,طرح کسب و کار معدن سنگ های تزئینی,کارآفرینی سنگ های تزئینی,کارگاه سنگ های تزئینی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی

  تولید قوطی و تیوپ آلومینیومی,تیو,دانلود طرح توجیهی تولید تیوپ,طرح توجیهی تولید آلمینیوم,طرح توجیهی و کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,طرح تولید تیوپ آلومینیومی,کارآفرینی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی,کارافرینی شرکت تولیدی تیوب آلومینیوم دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی کارخانه تولید…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) (فصل 2)

  pdf,چارچوب نظري درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدact,دانلود مباني نظري درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد act,درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد,کتاب درمان act,مباني نظري درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)درمان مبتنی بر پذیرش…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های مقابله

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های مقابله دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های مقابله دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : 14 - 2 انواع شیوههای مقابلهای 15 - 2 انواع…

 • پاورپوینت مباني قانوني تعرفه هاي درماني

  پاورپوینت مباني قانوني تعرفه هاي درماني برچسب ها: تعرفه خدمات پزشکی سال 97 pdfجدول تعرفه های درمانی سال 97ضریب k سال 97ضریب k جراحی 96تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 97مبانی تعیین نرخ حق بیمه درمان تکمیلیجدول تعرفه های درمانی…

 • یارانه و نقش آن در اقتصاد ایران

  یارانه دانلود فایل اصلی یارانه و نقش آن در اقتصاد ایران از سایت دانلود فایل تحقیق یارانه و نقش آن در اقتصاد ایران در حجم 40 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست موضوعات زیر:فهرست مطالب1-…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و نظریه های بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتری (فصل2)

  پيشينه پژوهش مدل های بازاریابی رابطه مند,پيشينه تحقيق تعریف رضایت مشتری,دانلود مباني نظري رضایت مشتری و رابطه ی آن با وفاداری,دانلود مبانی نظری نظریه های بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتری,مباني نظري انواع سیستم های CRM,مباني نظري مديريت بازاریاب دانلود…

 • بررسي تأثير شکست در ميزان خصومت بين دانش آموزان

  پایان نامه بررسي تأثير شکست در ميزان خصومت بين دانش آموزان,خصومت,شکست دانلود فایل اصلی بررسي تأثير شکست در ميزان خصومت بين دانش آموزان از سایت دانلود فایل بررسي تأثير شکست در ميزان خصومت بين دانش آموزان در حجم 92 صفحه…

 • پاورپوینت بهداشت فردي

  پاورپوینت بهداشت فردي برچسب ها: فواید بهداشت فردینکات بهداشت فردیانشا در مورد خود مراقبتي و بهداشت فرديبهداشت فردی pdfچگونه بهداشت فردی را رعایت کنیمعکس در مورد بهداشت فردیبهداشت فردی pptخود مراقبتی و بهداشت فردی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بهداشت…

 • مبانی نظری تعهد سازمانی

  مبانی نظری تعهد سازمانی دانلود مبانی نظری تعهد سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعهد سازمانی تعاريف تعهد ايجاد و تقويت تعهد ويژگيهاي کارکنان متعهد تعهد سازماني : دلايل توجه به تعهدسازماني تعهد…

 • پیشینه و مبانی نظری روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها

  پیشینه و مبانی نظری روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها دانلود پیشینه و مبانی نظری روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • پاورپوینت فتوت نامه های معماری و تاثیر آن در معماری معاصر

  بررسی آموزه های معماری,پاورپوینت فتوت نامه های معماری,پاورپوینت فتوت نامه های معماری و تاثیر آن در معماری معاصر,دانلودپاورپوینت فتوت نامه های معماری و تاثیر آن در معماری معاصر,فتوت نامه های معماری,فتوت نامه های معماری و تاثیر آن در معماری معاصر…

 • پاورپوینت در مورد مصالح ساختمانی

  پاورپوینت در مورد مصالح ساختمانی دانلود پاورپوینت در مورد مصالح ساختمانی دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مصالح ساختمانی،در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش. بخشی از متن پاورپوینت : پانل…

 • بررسی تأثیر حاكميت شركتي و مديريت سود بركيفيت سود

  بررسی تأثیر حاكميت شركتي و مديريت سود بركيفيت سود برچسب ها: بررسی تأثیر حاكميت شركتي و مديريت سود بركيفيت سودچارچوب نظری حاکمیت شرکتیدلایل اهمیت حاکمیت شرکتیسیستم های حاکمیت شرکتینقش سرمایه گذاران نهادیسرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتیمبانی نظری مربوط به…

 • مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر8-7ساله

  مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر8-7ساله برچسب ها: پایان نامه هوشهای چندگانه‌مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر87سالهمبانی نظریه‌ی هوش‌های چندگانهابعاد…